پیشنهاد مشارکت و سرمایه گذاری
اطلاعات
اینجانب تاریخ تولد
محل تولد
مشخصات سرمایه گذار-فردحقیقی
شغل آدرس
تلفن ثابت همراه
فکس e-mail
الصاق فایل سرمایه گذار محترم جهت ثبت درخواست شما لطفا رزومه کاری، کپی تصویر شناسنامه و کارت ملی خود را به صورت یک فایل کامل الصاق فرمایید.
مشخصات سرمایه گذار-فردحقوقی
مدیرعامل شرکت آدرس
فعالیت شرکت شماره ثبت
محل ثبت تلفن ثابت
همراه فکس
e-mail الصاق فایل لطفا کپی شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیئت مدیر، اساس نامه شرکت، آگهی تاسیس، آخرین تغییرات ثبتی شرکت و رزومه کاری شرکت را به صورت یک فایل کامل الصاق فرمایید.
آورده سرمایه گذار جهت سرمایه گذاری
الف) نقدی(میلیون ریال): ب)درصد سهم الشرکه پیشنهادی:
ج) سایر(میلیون ریال): مشخصات:
سایر2 مشخصات:
د)جمع کل رقم(میلیون ریال):
زمینه مورد نظر مشارکت
شرح مختصری از ایده یا پیشنهاد مورد نظر
توضیح اضافی
شرح مختصر
فایل